آرتروز و روماتیسم مفصلی

بیماریهای مفصلی، که شامل آرتروز و روماتیسم مفصلی می شود، در اثر رسوب برخی مواد زائد موجود در بدن، بین مفاصل بوجود می آید. این رسوبات به دلیل فعالیت کم بدنی، مصرف داروهای شیمیایی، غذاهای کنسروی و دیگر مواد تراریخته ایی که این روزها به عنوان غذا استفاده می نماییم، در بدن تشکیل می شوند. […]

بیشتر ببینید